Škola nosenia OZ - Stanovy


§ 1

Sídlo, názov a ciele združenia


Združenie s názvom Škola nosenia OZ (ďalej len "združenie") sídli v Bratislave na adrese: Škola nosenia OZ, Mlynarovičova 3796/4, 851 03 Bratislava - Petržalka.

Ciele združenia sú:

 • podporovať zdravé nosenie detí ako súčasť prirodzenej starostlivosti o deti,

 • poskytovať pomoc, podporu a poradenstvo rodičom v súvislosti s nosením detí,

 • verejne propagovať ergonomické nosenie detí,

 • školiť certifikované poradkyne nosenia

 • združovať poradkyne nosenia detí a ostatných podporovateľov ergonomického nosenia,

 • vytvárať priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast poradkýň nosenia,

 • rozširovať povedomie o zdravotných a psychologických výhodách ergonomického nosenia pre matku a dieťa,

 • vytvárať priestor pre spoločné stretávanie rodičov nosiacich svoje deti.

Na uskutočnenie cieľov bude združenie vykonávať najmä tieto činnosti:

 • organizovať prednášky, webináre, workshopy, kurzy a iné podujatia za účelom vzdelávania rodičov o nosení detí,

 • spolupracovať s ďalšími osobami a organizáciami pri činnostiach, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov združenia,

 • spolupracovať s fyzickými alebo právnickými osobami s kvalifikáciou z oblasti medicíny, psychológie alebo sociológie, ktoré sa vo svojej odbornej praxi alebo vo svojom výskume zaoberajú problematikou nosenia detí alebo s tým súvisiacimi témami,

 • publikovať letáky, brožúry a propagačné materiály o nosení detí,

 • výroba a následný predaj príslušenstva doplnkov na podporu nosenia,

 • vyjadrovať sa verejne k otázkam nosenia detí prostredníctvom médií, webstránky, tlače a sociálnych sietí,

 • vykonávať podpornú činnosť a poradenstvo v osobnom kontakte s rodičmi detí,

 • organizovať vzdelávacie podujatia pre poradkyne nosenia a ostatných podporovateľov nosenia detí,

 • zvolávať/organizovať verejné zhromaždenia, stretnutia a pochody rodičov s deťmi,

 • vydávať certifikáty a osvedčenia pre poradkyne a podporovateľov ergonomického nosenia detí,

 • vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s odborníkmi z oblasti medicíny, sociológie a psychológie.

§ 2

Členstvo


Členom združenia sa môže stať:


jednotlivec, ktorý úspešne absolvoval a ukončil aspoň jeden kompletný kurz pre poradkyne nosenia organizované Školou nosenia OZ, ukončený certifikátom pre poradkyne nosenia, ktorý má teoretické znalosti a praktické skúsenosti s ergonomickým nosením detí a pôsobí ako poradkyňa nosenia, či vyvíja inú činnosť súvisiacu s podporou nosenia alebo kontaktného rodičovstva,


Členstvo vzniká písomným rozhodnutím predsedu, ak prijatie člena odsúhlasí správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov. O členstvo v združení môže písomne požiadať fyzická aj právnická osoba. Členstvo je podmienené uhradením členského poplatku, ktorého výšku každoročne schvaľuje správna rada a naplnením podmienky v bode.

1). Výnimky z platenia členského poplatku musí schváliť správna rada združenia.


Členstvo zaniká


 • vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia,

 • vylúčením člena, ak to odsúhlasí správna rada združenia, pri vykonávaní činností, ktoré sú v rozpore s cieľmi združenia,

 • smrťou člena,

 • zánikom združenia.


Člen je oprávnený:


 • podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami a právnymi predpismi,

 • byť volený do orgánov združenia a voliť tieto orgány,

 • navrhovať orgánom združenia opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia,

 • vykonávať v mene združenia aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia.


Člen je povinný:


 • zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia,

 • dodržiavať stanovy združenia,

 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

§ 3

Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie

 • Správna rada


§ 4

Valné zhromaždenie


Valné zhromaždenie je poradný orgán združenia. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia.


Valné zhromaždenie predkladá návrhy pre plán činnosti, Valné zhromaždenie dáva podnety k základným otázkam a smerovaniu činnosti združenia.


Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby.


Valné zhromaždenie môže navrhovať potenciálnych členov správnej rady.


§ 5

Správna rada


Prvými členmi správnej rady sú členovia prípravného výboru. Každú ďalšiu správnu radu menuje predchádzajúca správna rada. Môže pritom zohľadňovať návrhy členov valného zhromaždenia.


Správna rada pozostáva najmenej z troch členov.


Správna rada volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Správna rada schvaľuje nadpolovičnou väčšinou žiadosti o členstvo v občianskom združení.

Správna rada schvaľuje výnimky z členského poplatku.

Správna rada schvaľuje výšku členského poplatku a rozsah podpory členov, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.


Predseda OZ je zároveň štatutárny zástupca a má právo samostatne zastupovať združenie navonok v súlade s rozhodnutiami správnej rady. V čase neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda.


Funkčné obdobie správnej rady trvá do zvolenia novej správnej rady.


Členstvo v správnej rade zaniká:

 • vzdaním sa členstva v správnej rade alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení správnej rade,

 • vylúčením člena správnej rady - dňom rozhodnutia o vylúčení,

 • úmrtím člena správnej rady,

 • zánikom združenia.

 • Vo vyššie uvedených prípadoch správna rada menuje nového člena správnej rady.


§ 6

Zásady hospodárenia


Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom ( ak ho má).

Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty, príjmy z predaja propagačných materiálov a príslušenstva doplnkov na podporu nosenia, účastnícke poplatky z akcií organizovaných združením, poplatky za vydanie certifikátu, vykonávanie doplnkovej podnikateľskej činnosti, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa a činnosti združenia.


Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

§ 7

Dobrovoľné rozpustenie združenia, zlúčenie s iným združením, zmena stanov

O dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným združením, rozhoduje správna rada, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady. Likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie určí predseda združenia.

Zmeny stanov schvaľuje správna rada.